Privacybeleid

Privacy - Statement :

R.A Haisma-Groen , gevestigd aan de Biskopsreed 7 te Wijnjewoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.downtoearthwijnjewoude.nl ; Biskopsreed 7, 9241WR Wijnjewoude ; 06-57075107

Rosita Haisma-Groen doet de Gegevensbescherming via patiënten dossier evicare.

Persoonsgegevens die Ik verwerk

R.A. Haisma-Groen , verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. patiënten gaan bij aanmelding voor een consult automatisch akkoord met het verwerken en opslaan van hun gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

R.A. Haisma-Groen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Gegevens m.b.t. uw Gezondheid (medische gegevens).

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

R.A. Haisma-Groen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Gezondheidsbevordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

R.A. Haisma-Groen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval R.A. Haisma-Groen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

15 jaar .

Delen van persoonsgegevens met derden

R.A. Haisma-Groen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

R.A. Haisma-Groen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.A. Haisma-Groen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@downtoearthwijnjewoude.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen

vier weken, op uw verzoek. R.A. Haisma-Groen, wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

R.A. Haisma-Groen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijn praktijk of via info@downtoearthwijnjewoude.nl